Advokater plikter å utarbeide årsregnskap med noter, samt årsberetning for sin advokatvirksomhet i tråd med reglene i regnskapsloven. Regnskapet skal revideres av en autorisert revisor. Årsregnskap med noter, årsberetning og revisjonsberetning skal sendes inn til Regnskapsregisteret i Brønnøysund innen en […]

Advokater plikter å sende egenerklæring til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet innen 30.04. Vedlegg til erklæringen er komplett regnskap med noter, årsberetning og revisjonsberetning. Regnskapet må derfor være revidert og ferdigstillet innen denne fristen.

Advokaten kan ha ansvar for klienters regnskaper som ikke inngår som en del av advokatens ordinære virksomhet. Disse har egne klientmidler eller advokaten sitter med bankfullmakt. Særregnskap kan f.eks gjelde konkursbo, dødsbo, stiftelser, eiendomsmegling og umyndiges midler. Slike særregnskap kan […]

Klientkonti skal avstemmes mot bokført saldo, samt at klientkonto skal avstemmes mot bokført klientansvar hver måned. Eventuelle avvik må ryddes opp i umiddelbart. Gode bokførings- og avstemmingsrutiner hindrer at feil ligger uoppdaget i regnskapet og sikrer at man til enhver […]

Som motpost til klientkonto skal man ha klientansvar som viser gjeld til hver enkelt klient som har penger innestående på klientkonto. Saldo på klientkonto skal stemme med sum klientansvar, samtidig som ingen av klientansvarspostene kan ha debetsaldi. Reelt klientansvar består […]

Advokater plikter å ha egen konto til betrodde midler (klientmidler). Disse midlene skal ikke sammenblandes med egne midler. Alle uttak fra klientkonto skal dokumenteres tilstrekkelig, det er ikke tilstrekkelig å benytte bankbetalingen som bilag. Legg ved kopi av avtaler og […]

Noe av det viktigste når det gjelder drift av en virksomhet og regnskap er å påse at regnskapsføringen er tilstrekkelig ajourført. Det er vanskelig å følge med på driften dersom man ikke har ajourførte tall å se på. Samtidig øker […]

Advokaten overfører midler fra klientkonto til egen konto før faktura er sendt: Det følger av advokatforskriften § 3-2 fjerde ledd ved overføring fra klientkonto: ”Dersom beløpet gjelder advokatens salær, skal klienten senest samtidig tilstiles salærregningen eller tilsvarende melding om avregning.” […]